Statut stowarzyszenia

S T A T U T

STOWARZYSZENIA KOMBATANTÓW MISJI POKOJOWYCH ONZ

Uchwalony przez IV Krajowy Zjazd Delegatów w dniu 26 października 2016 r.

 

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej od wielu lat biorą udział w misjach pokojowych, stabilizacyjnych i humanitarnych realizowanych pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych a także, z upoważnienia Rady Bezpieczeństwa, pod kierownictwem innych organizacji międzynarodowych. Celem tych misji jest utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa w różnych regionach świata, oraz wygaszanie konfliktów zbrojnych i pomoc miejscowej ludności.

Rozproszeni po całym kraju i poza jego granicami uczestnicy misji pokojowych, stabilizacyjnych i humanitarnych ONZ oraz innych organizacji międzynarodowych pragną kultywować tradycje związane ze służbą na rzecz pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego oraz popularyzować idee i zadania misji wśród polskiego społeczeństwa. Odczuwają również potrzebę integracji w celu podtrzymywania nawiązanych w trudnych i niebezpiecznych warunkach służby osobistych więzi i przyjaźni.

Realizacji tych potrzeb służyć będzie stowarzyszenie skupiające w swych szeregach kombatantów (weteranów) misji pokojowych, stabilizacyjnych i humanitarnych ONZ oraz innych organizacji międzynarodowych.

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z pn. zm.) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

§ 2

1.     Stowarzyszenie jest dobrowolną, demokratyczną i samorządną organizacją, skupiającą w swych szeregach obywateli polskich mających pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionych praw publicznych, którzy akceptują cele statutowe Stowarzyszenia i spełniają statutowe wymogi członkostwa.

2.     Do Stowarzyszenia mogą również należeć cudzoziemcy spełniający statutowe wymogi członkostwa.

§ 3

Członkowie Stowarzyszenia mają równe prawa i obowiązki, a ich wzajemne stosunki są oparte na zasadach życzliwości, szacunku i pomocy.

§ 4

Stowarzyszenie i wszystkie jego ogniwa zachowują w swej działalności statutowej neutralność polityczną i tolerancję światopoglądową.

§ 5

1.    Stowarzyszenie prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa.

2.    Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami państwa polskiego na obszarze mandatowym misji.

§ 6

Stowarzyszenie może tworzyć koła oraz kluby środowiskowe weteranów poszczególnych misji.

§ 7

1.      Władze Stowarzyszenia posługują się własnymi pieczęciami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz używają tłumaczeń nazwy Stowarzyszenia w językach obcych.

2.      Stowarzyszenie może używać wyróżniający je znak graficzny (logo) oraz ustanowić i nadawać odznaki organizacyjne.

3.      Stowarzyszenie ma prawo do posiadania sztandaru.

§ 8

Stowarzyszenie opiera swoją działalność o pracę społeczną i świadczenia członków, a ponadto może zatrudniać pracowników.

§ 9

Stowarzyszenie na mocy uchwały Zarządu Głównego może należeć do organizacji międzynarodowych oraz być członkiem związku stowarzyszeń (federacji) działającego w Polsce, jeżeli cele i metody działania tych organizacji nie pozostają w sprzeczności z ustawodawstwem Rzeczpospolitej Polskiej i statutem Stowarzyszenia oraz nie naruszają zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

 

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 10

Celami Stowarzyszenia są:

1/      działanie na rzecz integracji środowiska weteranów misji oraz stymulowanie ich aktywności w życiu społecznym;

2/      wyjaśnianie społeczeństwu znaczenia i roli ONZ i innych organizacji międzynarodowych w zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa, wygaszaniu konfliktów w świecie oraz budowy wzajemnego zaufania i współpracy;

3/      popularyzowanie, zarówno w kraju jak i za granicą, dotychczasowych osiągnięć i doświadczeń Polaków w organizowanych przez międzynarodową społeczność misjach w różnych częściach świata;

4/      reprezentowanie i ochrona interesów weteranów – członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, administracyjnych i samorządowych oraz innych podmiotów.

5/      działanie na rzecz poprawy warunków socjalno-bytowych członków Stowarzyszenia i ich rodzin.

6/      współdziałanie i współpraca z resortami Obrony Narodowej, Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w zakresie celów stojących przed Stowarzyszeniem;

7/      współpraca i współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami mającymi podobny charakter i cele;

8/      umacnianie koleżeńskich więzi oraz wzajemnego szacunku we własnym środowisku, a także utrzymywanie więzi z jednostkami wojskowymi oraz instytucjami wojskowymi i cywilnymi;

9/      ochrona czci, honoru i godności weteranów misji;

10/   organizowanie w porozumieniu z dowództwami polskich kontyngentów wojskowych, pomocy dla ludności na obszarze mandatowym misji w tym pomocy materialnej ze środków Stowarzyszenia;

11/   udzielanie wsparcia i pomocy finansowej oraz materialnej weteranom poszkodowanym, oraz ich rodzinom;

12/   współpracę z placówkami naukowymi, m.in. Ministerstwa Obrony Narodowej, w badaniach nad skutecznością działań misji pokojowych, stabilizacyjnych i humanitarnych, w tym kontyngentów polskich w tych misjach.

§ 11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej pożytku publicznego poprzez:

1/      uczestnictwo członków w działalności władz Stowarzyszenia, kół i klubów środowiskowych;

2/      przedstawianie właściwym władzom i organom administracji postulatów oraz opinii w sprawach weteranów misji;

3/      rozwijanie działań służących rozpoznaniu warunków socjalno-bytowych weteranów misji i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem weteranów poszkodowanych w tych misjach;

4/      inspirowanie i organizowanie, w razie potrzeby pomocy dla osób określonych w pkt.3;

5/      organizowanie spotkań, prelekcji, odczytów, wystaw, a także współuczestnictwo w organizowaniu przedsięwzięć poświęconych roli ONZ i innych organizacji w zapewnianiu pokoju i bezpieczeństwa oraz udziałowi obywateli Rzeczpospolitej Polskiej w misjach;

6/      zgłaszanie kandydatów i wspieranie swoich członków kandydujących do organów władz samorządowych;

7/      umacnianie koleżeńskich więzi oraz wzajemnego szacunku w środowisku weteranów misji;

8/      nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z innymi stowarzyszeniami, związkami i organizacjami pozarządowymi zarówno w kraju jak i zagranicą;

9/      prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie przekwalifikowania oraz doskonalenia zawodowego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz uprawnień weteranów i weteranów poszkodowanych;

10/   organizowanie pomocy materialnej i prawnej dla rodzin poległych na misjach Żołnierzy;

11/   organizowanie i współuczestnictwo w przygotowaniach imprez rozrywkowych oraz rekreacyjnych służących integracji środowisk kombatanckich;

12/   organizowanie spotkań, prelekcji, odczytów, wystaw a także udział w przedsięwzięciach poświęconych roli Polski w misjach poza granicami kraju służących zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa;

13/   popularyzowanie, zarówno w kraju jak i za granicą, osiągnięć i doświadczeń Polski w organizowanych przez międzynarodową społeczność misjach na świecie;

14/   organizowanie pomocy dla poszkodowanej ludności zamieszkałej na obszarach mandatowych działania Polskich Kontyngentów Wojskowych;

15/   udział przedstawicieli Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w międzynarodowych spotkaniach ze stowarzyszeniami skupiającymi weteranów misji w innych krajach;

16/   publikowanie książek, broszur, artykułów, relacji ze spotkań dotyczących misji ONZ oraz innych organizacji międzynarodowych.

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12

1.    Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.

2.    Dowodem przynależności do Stowarzyszenia jest legitymacja członkowska.

§ 13

1.    Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel polski, który uczestniczył lub uczestniczy w misji pokojowej, stabilizacyjnej lub humanitarnej ONZ albo innej organizacji międzynarodowych realizowanej z upoważnienia Rady Bezpieczeństwa ONZ, spełnia wymogi określone w § 2 ust. 1 niniejszego statutu i złoży stosowne pisemne oświadczenie woli.

2.    Członkiem zwyczajnym może zostać także cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, o ile spełnia wymogi statutowe.

3.    Do Stowarzyszenia nie mogą należeć osoby, które z przyczyn dyscyplinarnych zostały odesłane z obszaru działania misji do kraju.

§ 14

Decyzję o przyjęciu członków zwyczajnych do Stowarzyszenia podejmuje zarząd koła i przedstawia do zatwierdzenia na ogólnym zebraniu koła.

§ 15

Żołnierze w czynnej służbie wojskowej mogą być członkami Stowarzyszenia po uzyskaniu zgody właściwych władz wojskowych.

§ 16

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

1/      wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia oraz na delegatów na Krajowy Zjazd;

2/      uczestniczyć w zebraniach kół i klubów środowiskowych;

3/      uzyskiwać informacje o działalności Stowarzyszenia;

4/      brać udział w zebraniach, na których władze Stowarzyszenia podejmują uchwały ich dotyczące;

5/      korzystać z pomocy prawnej i socjalno-bytowej Stowarzyszenia;

6/      odwoływać się w sprawach osobistych do władz Stowarzyszenia;

7/      nosić odznakę organizacyjną Stowarzyszenia;

8/      reprezentować, z upoważnienia właściwych władz, Stowarzyszenie na imprezach organizowanych przez organy władzy, administracji lub organizacje pozarządowe;

9/      uczestniczyć w kontaktach z zagranicznymi stowarzyszeniami kombatantów misji;

10/   wyjaśniać wszelkie wątpliwości w określonych statutem strukturach władz Stowarzyszenia;

11/   wspierać działalność Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia i obowiązującymi przepisami prawa.

§ 17

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są obowiązani:

1/      realizować i propagować cele Stowarzyszenia oraz stosować się do postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

2/      dbać o dobre imię Stowarzyszenia;

3/      przestrzegać zasad honoru oraz godności weteranów misji;

4/      należeć do jednego z kół i opłacać regularnie składki członkowskie.

§ 18

Przynależność do Stowarzyszenia nie ogranicza praw jego członków do działalności w legalnie istniejących partiach politycznych, organizacjach społecznych oraz przynależności do związków wyznaniowych.

§ 19

1.    Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona, której ten tytuł przyznał uchwałą Zarząd Główny.

2.    Członkowie honorowi są zapraszani do udziału w uroczystościach lub imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, jak również mają prawo uczestniczyć w zebraniach kół i w zjazdach delegatów.

 

§ 20

1.    Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna honorująca cele statutowe i udzielająca Stowarzyszeniu lub jego członkom pomocy w różnych formach.

2.    Decyzję o przyjęcie w poczet członków wspierających Stowarzyszenia podejmuje w drodze uchwały właściwy terytorialnie zarząd koła, w którym ubiegająca się o członkostwo osoba złoży stosowne oświadczenie woli.

3.    Członkostwo osoby wspierającej ustaje w trybie określonym w ust. 2.

4.    Do członków wspierających mają zastosowanie postanowienia § 19 ust. 2 niniejszego statutu.

§ 21

1.    Za zasługi w realizacji celów Stowarzyszenia, mogą być przyznawane następujące wyróżnienia:

1/ dyplom uznania lub list gratulacyjny;

2/ nagroda pieniężna lub rzeczowa;

3/ nadanie tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia;

4/ nadanie tytułu Honorowego Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

2.    Wyróżnienia wymienione w ust. 1 przyznaje Zarząd Główny Stowarzyszenia w drodze uchwały.

§ 22

Za wyróżniającą działalność Zarząd Główny Stowarzyszenia może wnioskować do właściwych władz o włączenie członków Stowarzyszenia do składu delegacji wyjeżdżających służbowo do misji.

§ 23

Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:

1/      dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego w formie pisemnej;

2/      skreślenia z listy członków;

3/      śmierci członka.

§ 24

1.    Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały zarządu koła w przypadku:

1/      skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo z niskich pobudek;

2/      nieusprawiedliwionego zalegania w opłacaniu składek członkowskich przez okres ponad roku;

3/      naruszenia postanowień statutu lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

2.    Osobom skreślonym z listy członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie za pośrednictwem zarządu koła do Zarządu Głównego w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o skreśleniu.

 

§ 25

Utrata praw członkowskich powoduje utratę możliwości sprawowania funkcji społecznych we władzach Stowarzyszenia.

 

Rozdział IV

ZASADY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 26

Strukturę organizacyjną Stowarzyszenia tworzą:

1/ władze terenowe;

2/ koła i kluby środowiskowe.

§ 27

1.    Władze naczelne są wybierane na Zjeździe w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby delegatów przy obecności, co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

2.    Władze kół mogą być wybierane w głosowaniu jawnym lub tajnym, zgodnie z decyzją zwykłej większości członków, uprawnionych do głosowania, obecnych na zebraniu wyborczym. W tym samym trybie są wybierani Delegaci na Krajowy Zjazd.

3.    Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem przypadków uregulowanych odrębnie w niniejszym statucie.

§ 28

1.    Zjazdy i zebrania Stowarzyszenia są ważne, jeżeli w pierwszym terminie uczestniczy w nich, co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.

2.    Zjazd lub zebranie zwołane w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.

3.    Rozpoczęcie zjazdu lub zebrania w drugim terminie następuje w dniu zwołania pierwszego, pół godziny później, jeżeli w ogłoszeniu pierwszego terminu zjazdu lub zebrania nie postanowiono inaczej.

§ 29

1.    W razie rezygnacji członka władz Stowarzyszenia z pełnionej funkcji, władze te mogą dokooptować w drodze uchwały nowego członka za jego zgodą spośród członków zwyczajnych.

2.    Liczba dokooptowanych członków władz Stowarzyszenia nie może przekroczyć połowy wybranych członków na Krajowym Zjeździe lub zebraniu sprawozdawczo-wyborczym (wyborczym) koła.

3.    W przypadku, gdy członek władz Stowarzyszenia nie bierze udziału w działalności władz, do których został wybrany, zarząd danego szczebla Stowarzyszenia może skreślić go z tej funkcji, o czym powinien zostać powiadomiony pisemnie. Od powyższej decyzji zarządu skreślonemu członkowi służy prawo odwołania się do zebrania ogólnego koła, a w przypadku członka władz naczelnych do najbliższego Krajowego Zjazdu.

§ 30

1.    Członkowie komisji rewizyjnych nie mogą być jednocześnie członkami innych władz Stowarzyszenia na tym samym szczeblu.

2.    Członkowie komisji rewizyjnych mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu danego szczebla.

§ 31

Wszystkie władze Stowarzyszenia są obowiązane:

1/      badać i rozpatrywać wnioski, prośby i zażalenia członków skierowane do Stowarzyszenia oraz informować zainteresowanych o sposobie załatwienia zgłoszonych spraw;

2/      informować członków Stowarzyszenia o podjętych uchwałach oraz innych decyzjach dotyczących istotnych spraw Stowarzyszenia i jego członków.

§ 32

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia oraz Delegatów na Krajowy Zjazd trwa cztery lata.

 

Rozdział V

WŁADZE NACZELNE STOWARZYSZENIA

§ 33

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

1/      Krajowy Zjazd Delegatów;

2/      Zarząd Główny;

3/      Główna Komisja Rewizyjna.

 

1. KRAJOWY ZJAZD

§ 34

1.    Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Krajowy Zjazd Delegatów.

2.    Liczbę Delegatów na Krajowy Zjazd każdorazowo ustala w drodze uchwały Zarząd Główny na pół roku przed terminem Zjazdu.

3.    W Krajowym Zjeździe biorą udział z głosem decydującym delegaci wybrani na zebraniach kół oraz – o ile nie są delegatami – z głosem doradczym i bez prawa udziału w głosowaniach członkowie władz naczelnych, członkowie honorowi Stowarzyszenia i osoby zaproszone.

 

§ 35

1.    Zwyczajny Krajowy Zjazd jest zwoływany przez Zarząd Główny, co cztery lata.

2.    O terminie, miejscu i porządku obrad Krajowego Zjazdu Zarząd Główny informuje pisemnie lub w inny skuteczny sposób, co najmniej z 14-to dniowym wyprzedzeniem.

3.    Krajowy Zjazd obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego projekt w dniu ich rozpoczęcia przedstawia Zarząd Główny Stowarzyszenia.

§ 36

1.    Nadzwyczajny Krajowy Zjazd jest zwoływany:

1/      z inicjatywy Zarządu Głównego wyrażonej w formie uchwały;

2/      na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;

3/      na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 liczby kół.

2.    Zarząd Główny w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty podjęcia uchwały lub otrzymania wniosków, o których mowa w ust. 1pkt. 2 i 3 zwołuje Nadzwyczajny Zjazd w celu odbycia obrad nad sprawami, dla których został zwołany.

3.    W nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe biorą udział delegaci wybrani na ostatnich zebraniach kół, a do obrad stosują się odpowiednio przepisy §§ 28 oraz 35 ust. 2 i 3 statutu.

§ 37

Do kompetencji Krajowego Zjazdu należy:

1/      uchwalenie statutu Stowarzyszenia oraz zmian w tym statucie;

2/      uchwalenie programu i głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;

3/      uchwalenie regulaminu wyboru władz Stowarzyszenia;

4/      wybór członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej;

5/      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej;

6/      podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Krajowego Zjazdu Delegatów;

7/      ocena działalności Stowarzyszenia i władz naczelnych oraz rozpatrywanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu;

8/      podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.

 

2. ZARZĄD GŁÓWNY

§ 38

Zarząd Główny, w okresie między Krajowymi Zjazdami, jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, kieruje jego działalnością zgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa, statutu i uchwał Krajowego Zjazdu oraz odpowiada przed nim za swoją pracę.

§ 39

1.    Zarząd Główny powoływany jest w składzie 17 członków Stowarzyszenia.

2.    Zarząd Główny wybiera spośród siebie Prezydium w składzie do 7 członków, w tym: prezesa, wiceprezesów w liczbie ustalonej przez Zarząd Główny Stowarzyszenia, sekretarza generalnego i skarbnika.

3.    Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej, niż co pół roku.

4.    Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezydium, zawiadamiając pisemnie wszystkich członków Zarządu z 14-to dniowym wyprzedzeniem o terminie, miejscu i porządku obrad oraz określając sposób i miejsce udostępnienia materiałów będących przedmiotem obrad.

5.    Członkami Zarządu Głównego nie mogą być osoby skazane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 40

Posiedzenie Zarządu Głównego może zostać także zwołane na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.

§ 41

1.    Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1/      kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami krajowego zjazdu;

2/      prowadzenie działań mających na celu popularyzację Stowarzyszenia oraz problematyki misji wśród społeczeństwa naszego kraju i za granicą;

3/      reprezentowanie Stowarzyszenia wobec władz państwowych, administracyjnych, samorządowych, jak też organizacji i stowarzyszeń pozarządowych oraz współpraca i współdziałanie z tymi władzami, organizacjami i stowarzyszeniami;

4/      współpraca i współdziałanie z właściwymi jednostkami organizacyjnymi resortów Obrony Narodowej, Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w tym również w zakresie aktualizacji rejestrów weteranów misji;

5/      dokonywanie badań i analiz dotyczących sytuacji socjalno-bytowej członków Stowarzyszenia oraz rodzin poległych Żołnierzy i weteranów poszkodowanych;

6/      prowadzenie ewidencji kół i klubów, podejmowanie uchwał w sprawie wprowadzenia regulaminów i instrukcji dla ogniw terenowych;

7/      określanie kierunków działalności, koordynowanie, nadzorowanie oraz udzielanie pomocy kołom;

8/      rozpatrywanie odwołań od uchwał zebrań kół Stowarzyszenia i ich zarządów;

9/      uchylanie uchwał kół Stowarzyszenia i ich zarządów, jeżeli są one sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami niniejszego statutu lub uchwał naczelnych władz Stowarzyszenia;

10/   powoływanie komisji problemowych i zespołów doraźnych oraz uchwalanie zasad ich funkcjonowania;

11/   uchwalanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich i ich podziału;

12/   zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia oraz ustalanie budżetu;

13/   rozpatrywanie i zatwierdzanie okresowych sprawozdań Prezydium Zarządu Głównego;

14/   składanie sprawozdań ze swej działalności Krajowemu Zjazdowi;

15/   zwoływanie Krajowych Zjazdów;

16/   uchwalanie regulaminów pracy Zarządu Głównego;

17/   rozpatrywanie wniosków i podejmowanie decyzji w sprawie udzielenia pomocy finansowej lub materialnej, z zasobów Stowarzyszenia, osobom o których mowa w pkt 1 ppkt 5;

18/   rozpatrywanie odwołań i zapytań Kół oraz indywidualnych członków Stowarzyszenia;

19/   składanie sprawozdań organom państwowym nadzorującym Stowarzyszenie.

2.    W przypadku utworzenia w danej miejscowości lub w jej najbliższej okolicy kilku kół Zarząd Główny Stowarzyszenia, na wniosek tych kół może określić tryb powoływania oraz zakres kompetencji struktury rejonowej.

§ 42

1.    W okresach między posiedzeniami Zarządu Głównego działalnością Stowarzyszenia kieruje Prezydium Zarządu Głównego, które posiada wówczas kompetencje określone w § 41 ust. 1 pkt pkt 1.2.3.4.5.7. oraz § § 21 i 22 statutu.

2.    Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego zwoływane są zależnie od potrzeb, jednak co najmniej raz na 3 miesiące.

3.    W posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, zaproszeni przedstawiciele władz i organów administracji oraz organizacji pozarządowych.

4.    Prezydium Zarządu Głównego składa Zarządowi Głównemu sprawozdania ze swojej działalności.

§ 43

Prezydium Zarządu Głównego może zatrudniać pracowników Stowarzyszenia, określać ich zadania oraz ustalać wysokość wynagrodzeń w ramach posiadanego budżetu.

 

3. GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§ 44

1.    Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2.    W skład Głównej Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 członków Stowarzyszenia, w tym jej przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.

3.    Główna Komisja Rewizyjna określa szczegółowe zasady działania pozostałych komisji rewizyjnych Stowarzyszenia.

4.    Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Głównego Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

5.    Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą być osoby skazane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6.    Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 45

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1/      przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli działalności Stowarzyszenia, w tym w szczególności gospodarki finansowej i stanu opłacania składek członkowskich;

2/      składanie Krajowemu Zjazdowi sprawozdania obejmującego ocenę całokształtu działalności, gospodarki finansowej i majątkowej Stowarzyszenia z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu;

3/      przedstawianie raz w roku Zarządowi Głównemu informacji o wykonaniu budżetu oraz wynikach przeprowadzonych kontroli;

4/      możliwość uczestnictwa jej przedstawiciela z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium;

5/      nadzór nad działalnością pozostałych komisji rewizyjnych Stowarzyszenia.

 

Rozdział VI

KOŁA I KLUBY STOWARZYSZENIA

1. KOŁA

§ 46

1.    Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia są koła, tworzone na podstawie wniosku komitetu organizacyjnego zatwierdzonego przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

2.    Do utworzenia koła wymagana jest liczba, co najmniej 7 członków.

3.    Członkowie zrzeszeni w kołach, kierując się postanowieniami niniejszego statutu oraz uchwał i regulaminów władz, realizują cele i założenia programowe Stowarzyszenia.

§ 47

Władzami koła są:

1/      ogólne zebranie członków koła;

2/      zarząd koła;

3/      komisja rewizyjna koła.

§ 48

1.    Najwyższą władzą koła jest ogólne zebranie członków, które odbywa się co najmniej raz na kwartał, zgodnie z planem opracowanym przez zarząd koła.

2.    Zebranie koła może także zostać zwołane na wniosek Zarządu Głównego, komisji rewizyjnej koła lub 1/3 liczby jego członków.

3.    Ogólne zebrania sprawozdawczo-wyborcze odbywają się raz na 4 lata, a ponadto zarząd koła przedstawia na zebraniach roczne sprawozdania z prowadzonej działalności.

4.    Członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia, o ile nie są zarazem członkami danego koła, biorą udział w zebraniach ogólnych wyłącznie z głosem doradczym.

5.    Zarząd koła na 7 dni przed planowaną datą zebrania ogólnego zawiadamia członków i zaproszonych gości o miejscu, terminie i porządku obrad.

§ 49

Do kompetencji ogólnego zebrania koła należy:

1/      uchwalanie planów działania koła;

2/      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnych koła;

3/      ocena działalności koła i jego władz oraz podejmowanie uchwał w tych sprawach;

4/      wybór członków zarządu i komisji rewizyjnej koła;

5/      wybór – według zasad ustalonych przez Zarząd Główny – delegatów na Krajowy Zjazd;

6/      przyjmowanie nowych członków i skreślanie – na podstawie postanowień zawartych w niniejszym statucie – członków należących do danego koła;

7/      podejmowanie uchwał w sprawach określonych w § 58.

§ 50

1.    Zarząd koła składa się z 3 - 7 członków i wybiera spośród siebie prezesa, sekretarza i skarbnika. W razie powołania zarządu liczącego powyżej 3 osób można wybrać wiceprezesa.

2.    Zarząd koła kieruje bieżącą działalnością koła, zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwał i wytycznych władz Stowarzyszenia. Posiedzenia zarządu odbywają się według ustalonego planu, co najmniej raz w miesiącu.

§ 51

Do kompetencji zarządu koła należy:

1/      wykonywanie uchwał, wytycznych i regulaminów władz Stowarzyszenia;

2/      reprezentowanie interesów członków koła i działanie w ich imieniu na zewnątrz;

3/      uchwalanie projektu planu działania i projektu budżetu koła;

4/      inicjowanie współpracy z miejscowymi organami władzy i administracji oraz organizacjami pozarządowymi;

5/      prowadzenie na danym terenie działalności wyjaśniającej znaczenie udziału obywateli polskich w misjach pokojowych, stabilizacyjnych oraz humanitarnych ONZ i innych organizacji międzynarodowych;

6/      podejmowanie różnego rodzaju inicjatyw integrujących zamieszkałych na danym terenie działalności koła weteranów;

7/      otaczanie opieką i udzielanie pomocy rodzinom poległych Żołnierzy oraz weteranom poszkodowanym i ich rodzinom;

8/      inspirowanie lokalnych organów władzy i administracji oraz organizacji pozarządowych do udzielania pomocy osobom określonym w pkt 7;

9/      prowadzenie ewidencji członków koła i zbieranie składek członkowskich;

10/   zarządzanie majątkiem i funduszami w granicach budżetu, zgodnie z zasadami określonymi przez Zarząd Główny;

11/   przedstawianie wniosków w sprawie wyróżnień członków koła;

12/   składanie sprawozdań ze swojej działalności na ogólnych zebraniach koła;

13/   zwoływanie ogólnych zebrań koła;

14/   składanie pisemnych sprawozdań z działalności statutowej koła wg. przyjętych ustaleń Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

§ 52

1.    Komisja rewizyjna koła składa się z 3 - 5 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

2.    Do kompetencji komisji rewizyjnej koła należy:

1/      kontrolowanie działalności koła, w szczególności gospodarki finansowej i regularności opłacania składek członkowskich;

2/      składanie zarządowi koła okresowych informacji z wykonania budżetu i wynikach prowadzonych kontroli;

3/      uczestniczenie z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu koła;

4/      składanie sprawozdania na zebraniach sprawozdawczych i sprawozdawczo-wyborczych koła wraz z oceną działalności ustępującego zarządu;

5/      ocena realizacji postanowień statutowych.

 

2. KLUBY ŚRODOWISKOWE

§ 53

1.    Weterani niezależnie od przynależności do kół, mogą zrzeszać się w klubach środowiskowych.

2.    Kluby środowiskowe mają charakter ogólnokrajowy i mogą skupiać uczestników konkretnej misji, bądź konkretnej zmiany (rotacji) tej misji.

 

Rozdział VII

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 54

1.    Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2.    Do nabywania i zbywania praw majątkowych oraz zaciągania zobowi&l